آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (کاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کاشان عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 1,157,180 111,641,139,340 Rls. 1,157,180 $
2 1 1398 کاشان عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 179,839 91,647,753,518 Rls. 993,569 $
3 1 1398 کاشان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 144,371 21,396,644,480 Rls. 221,070 $
4 1 1398 کاشان عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 53,184 18,098,054,026 Rls. 186,144 $
5 1 1398 کاشان عراق 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 81,040 14,252,277,704 Rls. 144,758 $
6 1 1398 کاشان عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 28,884 9,176,385,622 Rls. 100,806 $
7 1 1398 کاشان عراق 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 153,960 6,164,894,232 Rls. 68,308 $
8 1 1398 کاشان عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,820 4,025,846,825 Rls. 36,575 $
9 1 1398 کاشان عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 21,160 2,867,042,460 Rls. 31,740 $
10 1 1398 کاشان عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 41,200 2,627,465,680 Rls. 28,840 $
11 1 1398 کاشان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 83,200 2,271,787,340 Rls. 23,936 $
12 1 1398 کاشان عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 9,246 966,353,866 Rls. 9,859 $
13 1 1398 کاشان عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 1,183 373,962,060 Rls. 4,140 $
14 1 1398 کاشان عراق 04031090 ماست 4,320 191,847,616 Rls. 1,984 $
مجموع کل
285,701,454,769 ريال
مجموع کل
3,008,908 دلار
[1]