آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (کاشان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 کاشان اسپانيا 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي، ا زچدن. 67,650 7,446,303,150 Rls. 67,650 $
مجموع کل
7,446,303,150 ريال
مجموع کل
67,650 دلار
[1]