آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 21,780,000 2,062,266,612,122 Rls. 21,350,094 $
2 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 21,384,000 1,943,783,023,116 Rls. 20,563,585 $
3 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 22,654,492 1,083,461,081,142 Rls. 9,843,293 $
4 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 7,537,963 674,555,165,608 Rls. 6,128,364 $
5 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 12,100,000 568,703,835,700 Rls. 5,166,700 $
6 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 11,307,522 349,624,483,990 Rls. 3,176,354 $
7 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29051100 متانول 14,303,302 310,978,532,968 Rls. 2,825,254 $
8 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال 28,137,149 273,335,271,718 Rls. 3,025,997 $
9 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 28141000 آمونياک بدون آب 20,100,253 271,295,452,102 Rls. 2,464,731 $
10 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 3,270,948 148,587,146,130 Rls. 1,349,921 $
11 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 718,200 101,899,328,960 Rls. 925,760 $
12 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 495,000 44,605,703,340 Rls. 482,130 $
مجموع کل
7,833,095,636,896 ريال
مجموع کل
77,302,182 دلار
[1]