آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 2,700,000 146,726,633,782 Rls. 1,624,358 $
2 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,634,000 116,995,758,300 Rls. 1,199,756 $
3 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 1,559,250 110,013,351,030 Rls. 1,185,030 $
4 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29051100 متانول 150,000 3,431,061,799 Rls. 34,577 $
5 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 2,614,186,250 Rls. 28,941 $
6 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك به غير از استات اتيل، استات ونيل، استات بوتيل نرمال، استات دي نوسب (iso) 50,000 1,470,463,800 Rls. 16,390 $
7 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 21,448 1,159,919,962 Rls. 12,537 $
مجموع کل
382,411,374,923 ريال
مجموع کل
4,101,589 دلار
[1]