آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 594,000 42,263,511,840 Rls. 451,440 $
2 1 1398 منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 500,000 16,424,548,900 Rls. 181,830 $
مجموع کل
58,688,060,740 ريال
مجموع کل
633,270 دلار
[1]