آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27132000 قيرنفت 4,594,498 134,505,417,052 Rls. 1,453,830 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 200,000 16,730,792,000 Rls. 152,000 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 164,800 10,503,120,480 Rls. 99,537 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 258,000 6,292,318,140 Rls. 69,660 $
مجموع کل
168,031,647,672 ريال
مجموع کل
1,775,026 دلار
[1]