آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 27132000 قيرنفت 7,794,967 211,591,677,784 Rls. 2,285,720 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071420 قطعات منجمد مرغ 448,000 39,571,131,600 Rls. 405,559 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر و تخم ماهي 51,000 6,736,345,200 Rls. 61,200 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 130,550 5,029,143,990 Rls. 55,676 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 59,360 4,365,476,223 Rls. 45,113 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 250,000 3,123,828,125 Rls. 31,250 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 28,000 2,085,069,560 Rls. 18,943 $
مجموع کل
272,502,672,482 ريال
مجموع کل
2,903,461 دلار
[1]