آمار کل " صادرات به" کشور (ميانمار) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27132000 قيرنفت 5,164,422 128,632,386,691 Rls. 1,249,386 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 1,166,934 96,605,842,477 Rls. 1,065,454 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129010 پارافين با% بيش از 75% وزني روغن 402,500 39,873,219,750 Rls. 362,250 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27101940 روغن پايه معدني 269,340 11,477,073,248 Rls. 127,059 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی ميانمار 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 97,930 8,147,913,102 Rls. 88,068 $
مجموع کل
284,736,435,268 ريال
مجموع کل
2,892,216 دلار
[1]