آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 27,966,917 751,285,065,904 Rls. 8,366,073 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 9,867,199 361,204,971,073 Rls. 3,281,563 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 27132000 قيرنفت 4,793,355 109,863,342,500 Rls. 1,193,478 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی عراق 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 69,000 4,430,357,750 Rls. 49,047 $
مجموع کل
1,226,783,737,227 ريال
مجموع کل
12,890,161 دلار
[1]