آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمتر از9ميليمتر (مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن) 3,531,226 128,053,155,044 Rls. 1,422,221 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 74031100 کاتود و قطعات کاتود از مس تصفيه شده 213,605 125,415,674,128 Rls. 1,388,432 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 49,468 9,562,956,386 Rls. 106,024 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 195,000 3,411,564,975 Rls. 30,994 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 35,650 1,912,994,686 Rls. 20,677 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 27122090 ساير موم پارا فين ها باکمتر از 75/0% روغن بجز گريد دارويي 20,562 1,471,098,915 Rls. 16,286 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري عربي سوريه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 50,151 989,869,727 Rls. 11,033 $
مجموع کل
270,817,313,861 ريال
مجموع کل
2,995,666 دلار
[1]