آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111290 پروپان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 326,610,951 12,604,463,600,025 Rls. 136,681,755 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29051100 متانول 271,257,321 6,172,353,222,036 Rls. 63,745,471 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111390 بوتان مايع شده در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 125,841,737 4,942,897,410,534 Rls. 53,749,996 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 56,668,607 2,843,784,563,443 Rls. 31,280,795 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 27,175,500 2,569,751,001,477 Rls. 26,907,899 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 44,000,000 2,293,074,080,000 Rls. 25,520,000 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 16,533,000 1,551,266,907,614 Rls. 16,193,371 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 17,325,000 1,467,613,208,160 Rls. 15,485,362 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29025000 ا ستيرن 12,493,785 1,284,439,962,845 Rls. 11,669,195 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 7,177,500 691,952,950,260 Rls. 6,852,780 $
11 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 5,000,000 521,340,324,500 Rls. 5,524,524 $
12 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,284,340 519,116,960,271 Rls. 5,746,958 $
13 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 7,543,271 432,690,772,904 Rls. 4,676,828 $
14 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 3,233,151 144,946,223,452 Rls. 1,587,476 $
15 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 87,764,190 117,661,297,902 Rls. 1,296,276 $
16 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 1,140,000 113,203,333,784 Rls. 1,181,524 $
17 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 537,240 27,970,639,331 Rls. 309,653 $
مجموع کل
38,298,526,458,538 ريال
مجموع کل
408,409,863 دلار
[1]