آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29053100 اتيلن گليکول (ا تان دي ئول) 32,522,020 1,684,964,360,034 Rls. 17,490,155 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29051100 متانول 34,572,136 748,280,465,756 Rls. 8,329,777 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29025000 ا ستيرن 5,007,983 412,963,235,328 Rls. 4,467,075 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 28141000 آمونياک بدون آب 18,499,670 243,974,202,879 Rls. 2,700,951 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 4,004,974 212,154,651,392 Rls. 2,293,118 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29024100 ا ورتوا کسيلن (o-xylene) 2,807,164 210,663,025,632 Rls. 2,276,995 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 61,350,000 81,850,629,731 Rls. 906,139 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 594,000 53,802,073,611 Rls. 563,706 $
9 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,000,000 42,815,946,000 Rls. 474,000 $
10 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس هند 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 75,000 9,080,857,500 Rls. 82,500 $
مجموع کل
3,700,549,447,863 ريال
مجموع کل
39,584,416 دلار
[1]