آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 42,893,537 2,174,326,417,431 Rls. 24,234,849 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 37,113,902 1,881,349,561,245 Rls. 20,969,355 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 29,356,996 1,422,146,058,234 Rls. 15,797,228 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 80,600,342 109,008,022,356 Rls. 1,211,479 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيل کاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 250,276 26,331,024,541 Rls. 291,501 $
مجموع کل
5,613,161,083,807 ريال
مجموع کل
62,504,412 دلار
[1]