آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 330,000 32,359,808,514 Rls. 315,810 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 264,000 28,303,216,656 Rls. 257,136 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 187,340 25,287,038,727 Rls. 272,579 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 242,000 23,525,444,096 Rls. 261,328 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 4,959,900,000 Rls. 49,500 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی پارس ازبکستان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 44,000 4,225,583,166 Rls. 41,994 $
مجموع کل
118,660,991,159 ريال
مجموع کل
1,198,347 دلار
[1]