آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 196,300 153,108,245,450 Rls. 1,651,050 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 31,350 38,229,491,025 Rls. 423,225 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 201,000 9,879,098,240 Rls. 106,530 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,004,308 8,431,700,705 Rls. 88,672 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 84282000 بالابرها و نقاله هاي پنوماتيک. 8,750 3,852,485,000 Rls. 35,000 $
6 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 94017900 نشيمنهاي داراي اسکلت فلزي، رويه نشده 3,689 420,933,140 Rls. 4,660 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 34052000 واكسها، كرم و فرآورده هاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبي، پاركتها يا ساير اشياء چوبي 480 274,737,216 Rls. 2,496 $
8 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عراق 84609090 ساير ماشينهاي ا بزا ربراي گرفتن زوا يد،تيزکردن، سنگ زني... غير مذکور در جاي ديگر 750 206,383,125 Rls. 1,875 $
مجموع کل
214,403,073,901 ريال
مجموع کل
2,313,508 دلار
[1]