آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر گرجستان 08105000 کيوي، تازه 20,500 1,386,911,466 Rls. 15,354 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر گرجستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 636 443,063,745 Rls. 4,931 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر گرجستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 534 152,475,352 Rls. 1,697 $
4 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر گرجستان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 1,190 106,926,260 Rls. 1,190 $
5 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر گرجستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 120 21,136,986 Rls. 235 $
6 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر گرجستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 474 19,782,051 Rls. 220 $
7 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر گرجستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 109 11,291,125 Rls. 126 $
مجموع کل
2,141,586,985 ريال
مجموع کل
23,753 دلار
[1]