آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 79,499 22,027,929,758 Rls. 242,876 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 119,220 4,064,629,576 Rls. 45,304 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 43,200 2,853,040,320 Rls. 25,920 $
4 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 3,600 740,022,092 Rls. 8,225 $
مجموع کل
29,685,621,746 ريال
مجموع کل
322,324 دلار
[1]