آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 445,335 21,288,712,785 Rls. 219,754 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 108,337 6,576,041,114 Rls. 69,053 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 13,404 4,980,055,908 Rls. 46,512 $
4 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,810 970,197,134 Rls. 10,360 $
5 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 2,835 861,192,249 Rls. 7,912 $
6 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 2,157 577,688,837 Rls. 5,964 $
مجموع کل
35,253,888,027 ريال
مجموع کل
359,555 دلار
[1]