آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 42,552 5,953,899,511 Rls. 60,815 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 42,880 5,809,961,280 Rls. 64,320 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,269 2,030,149,524 Rls. 18,444 $
4 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,106 803,408,229 Rls. 7,299 $
5 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 10,080 437,222,317 Rls. 4,085 $
6 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04031090 ماست 1,404 77,269,842 Rls. 702 $
مجموع کل
15,111,910,703 ريال
مجموع کل
155,665 دلار
[1]