آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 7,340 17,637,965,724 Rls. 195,264 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 69,856 10,818,787,001 Rls. 104,783 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 24,071 91,322,619 Rls. 1,011 $
مجموع کل
28,548,075,344 ريال
مجموع کل
301,058 دلار
[1]