آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی عراق 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 90,242 11,814,910,880 Rls. 130,480 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی عراق 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر 20,634 4,650,165,120 Rls. 50,262 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 74,125 3,664,102,827 Rls. 40,636 $
4 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 22,464 1,233,044,748 Rls. 13,651 $
5 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی عراق 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 20,700 565,082,055 Rls. 6,256 $
مجموع کل
21,927,305,630 ريال
مجموع کل
241,284 دلار
[1]