آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 210,544 17,944,229,310 Rls. 178,603 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 15,897,904,000 Rls. 176,000 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 123,202 12,239,323,534 Rls. 134,837 $
4 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 158,199 8,245,234,003 Rls. 91,280 $
5 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 87082110 ـ ـ ـ كمربندهاي ايمني 12,838 3,028,053,210 Rls. 27,510 $
6 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 34,000 2,905,926,770 Rls. 31,692 $
7 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر، براي حمل و نقل کالا 11,910 2,904,230,100 Rls. 32,322 $
8 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 190,143 2,576,363,738 Rls. 28,522 $
9 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 617,655 2,117,853,734 Rls. 23,446 $
10 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 25151120 ـ ـ‌ ـ تراورتن 85,907 1,551,978,681 Rls. 17,181 $
11 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 38,601 1,404,145,645 Rls. 14,605 $
12 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029990 ساير سنگ هاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 43,656 591,564,621 Rls. 6,549 $
13 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 73129000 نوا رهاي گيس باف، طناب بار (sling) واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد،عايق نشده براي مصرف برق. 5,800 523,908,200 Rls. 5,800 $
14 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 4,300 397,517,800 Rls. 4,297 $
15 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 700 376,819,800 Rls. 4,200 $
16 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 68029910 سنگ هاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 21,224 287,607,536 Rls. 3,184 $
17 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 58,000 276,295,635 Rls. 3,059 $
18 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 56075090 ريسمآن ها.طنابها.کابلها ازسايرالياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 2,000 53,912,400 Rls. 600 $
19 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 94069010 ـ ـ ـ گلخانه با تجهیزات کامل 1,500 33,021,300 Rls. 300 $
20 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگرگفته نشده. 490 18,065,800 Rls. 200 $
مجموع کل
73,373,955,817 ريال
مجموع کل
784,186 دلار
[1]