آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 304,127 19,779,831,634 Rls. 212,133 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 138,796 18,720,773,038 Rls. 182,438 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 120,550 14,211,629,355 Rls. 137,005 $
4 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 59,500 8,154,573,075 Rls. 74,085 $
5 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 210,820 7,801,857,904 Rls. 84,328 $
6 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 7,899 5,917,416,960 Rls. 53,760 $
7 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 58,068 3,220,711,718 Rls. 30,497 $
8 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 40,000 2,890,528,000 Rls. 32,000 $
9 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 27,216 2,786,007,081 Rls. 25,311 $
10 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 26,520 2,119,840,972 Rls. 23,468 $
11 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08062090 ساير انگورهاي خشک کرده غير مذکور در جاي ديگر 18,418 1,817,688,996 Rls. 20,123 $
12 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، از پلي استرها. 19,000 1,794,895,040 Rls. 16,307 $
13 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 19,300 1,377,246,263 Rls. 15,247 $
14 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 5,320 840,962,990 Rls. 9,310 $
15 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 50,000 704,566,200 Rls. 7,800 $
16 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 20,000 346,972,000 Rls. 3,152 $
17 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسيون روسيه 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 323 183,026,760 Rls. 2,026 $
مجموع کل
92,668,527,986 ريال
مجموع کل
928,990 دلار
[1]