آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 15,000 2,699,999,803 Rls. 24,530 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي ارمنستان 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,700 224,544,840 Rls. 2,040 $
مجموع کل
2,924,544,643 ريال
مجموع کل
26,570 دلار
[1]