آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ملایر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ملایر عراق 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 662,250 69,626,226,835 Rls. 728,587 $
2 1 1398 ملایر عراق 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 194,250 31,998,962,800 Rls. 310,800 $
3 1 1398 ملایر عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 27,299 5,117,433,927 Rls. 49,137 $
4 1 1398 ملایر عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 27,417 4,271,171,318 Rls. 43,589 $
5 1 1398 ملایر عراق 20057000 زيتون، محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه، يخ نزده 6,312 1,104,562,485 Rls. 10,035 $
مجموع کل
112,118,357,365 ريال
مجموع کل
1,142,148 دلار
[1]