آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 770 28,804,189,023 Rls. 297,841 $
2 1 1398 مشهد قطر 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 203 21,658,305,717 Rls. 223,773 $
3 1 1398 مشهد قطر 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 70 6,321,174,353 Rls. 62,811 $
4 1 1398 مشهد قطر 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 55 4,170,266,250 Rls. 41,250 $
5 1 1398 مشهد قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 977 636,322,453 Rls. 6,997 $
6 1 1398 مشهد قطر 08062010 مويز (انگور خشک کرده) 1,992 383,707,506 Rls. 3,486 $
7 1 1398 مشهد قطر 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 3,686 320,416,681 Rls. 2,911 $
8 1 1398 مشهد قطر 04090000 عسل طبيعي 439 217,509,818 Rls. 2,351 $
9 1 1398 مشهد قطر 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 402 144,193,010 Rls. 1,310 $
10 1 1398 مشهد قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 146 112,098,289 Rls. 1,241 $
11 1 1398 مشهد قطر 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 444 82,993,534 Rls. 754 $
12 1 1398 مشهد قطر 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 141 63,681,945 Rls. 705 $
13 1 1398 مشهد قطر 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 173 46,880,751 Rls. 519 $
14 1 1398 مشهد قطر 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 123 21,561,811 Rls. 221 $
15 1 1398 مشهد قطر 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 35 15,630,082 Rls. 142 $
16 1 1398 مشهد قطر 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 20 9,936,190 Rls. 110 $
17 1 1398 مشهد قطر 73102190 قوطيهاي غير مذکوربا گنجايش کمتر از50 ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 56 9,123,229 Rls. 101 $
18 1 1398 مشهد قطر 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 14 3,793,818 Rls. 42 $
19 1 1398 مشهد قطر 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 4 1,264,606 Rls. 14 $
مجموع کل
63,023,049,066 ريال
مجموع کل
646,579 دلار
[1]