آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد فدراسيون روسيه 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 19,268 2,742,793,206 Rls. 24,918 $
2 1 1398 مشهد فدراسيون روسيه 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,301 1,833,769,029 Rls. 20,301 $
3 1 1398 مشهد فدراسيون روسيه 69074090 ـ ـ ـ سایر 79,273 284,355,692 Rls. 3,148 $
4 1 1398 مشهد فدراسيون روسيه 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 20,510 118,876,680 Rls. 1,080 $
مجموع کل
4,979,794,607 ريال
مجموع کل
49,447 دلار
[1]