آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد جمهوري عربي سوريه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 18,065,800,000 Rls. 200,000 $
2 1 1398 مشهد جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 69,000 4,213,091,470 Rls. 40,710 $
3 1 1398 مشهد جمهوري عربي سوريه 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 211,565 1,321,170,675 Rls. 13,734 $
مجموع کل
23,600,062,145 ريال
مجموع کل
254,444 دلار
[1]