آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد ترکيه 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 50,000 13,758,875,000 Rls. 125,000 $
2 1 1398 مشهد ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,450 12,002,582,124 Rls. 109,044 $
3 1 1398 مشهد ترکيه 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 12 398,677,162 Rls. 3,622 $
4 1 1398 مشهد ترکيه 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 23,625 371,489,625 Rls. 3,375 $
5 1 1398 مشهد ترکيه 71039910 فيروزه طبيعي غير از 71031010 12 326,580,657 Rls. 2,967 $
مجموع کل
26,858,204,568 ريال
مجموع کل
244,008 دلار
[1]