آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد ترکمنستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 534,068 74,913,761,462 Rls. 747,696 $
2 1 1398 مشهد ترکمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيو ا وره به غير از پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 594,540 37,668,575,186 Rls. 386,538 $
3 1 1398 مشهد ترکمنستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 133,476 27,712,463,213 Rls. 277,379 $
4 1 1398 مشهد ترکمنستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 183,764 27,601,624,657 Rls. 290,147 $
5 1 1398 مشهد ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 301,254 22,149,788,216 Rls. 232,689 $
6 1 1398 مشهد ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 124,779 21,180,404,927 Rls. 213,267 $
7 1 1398 مشهد ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 148,999 17,491,760,177 Rls. 182,608 $
8 1 1398 مشهد ترکمنستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 32,657 16,679,076,715 Rls. 171,781 $
9 1 1398 مشهد ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 222,380 12,461,294,462 Rls. 128,492 $
10 1 1398 مشهد ترکمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 70,695 11,488,667,287 Rls. 113,111 $
11 1 1398 مشهد ترکمنستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 154,362 9,592,304,319 Rls. 91,073 $
12 1 1398 مشهد ترکمنستان 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 25,500 9,165,108,000 Rls. 102,000 $
13 1 1398 مشهد ترکمنستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 139,986 7,917,830,246 Rls. 82,454 $
14 1 1398 مشهد ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,756 7,089,452,968 Rls. 64,408 $
15 1 1398 مشهد ترکمنستان 84283390 بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ازنوع نواري ياتسمه اي که درجاي ديگرمذکورنباشد 28,200 6,352,519,500 Rls. 70,500 $
16 1 1398 مشهد ترکمنستان 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 53,259 6,238,645,473 Rls. 69,237 $
17 1 1398 مشهد ترکمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 44,242 5,650,530,595 Rls. 62,555 $
18 1 1398 مشهد ترکمنستان 83040000 قفسه بايگاني، قفسه جاي فيش... يا ملزومات و تجهيزات ميزکارا زفلزمعمولي. 30,216 4,912,903,981 Rls. 54,389 $
19 1 1398 مشهد ترکمنستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي با تخت بيروني كائوچو يا پلاستيك ورويه از مواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر 9,328 4,786,197,401 Rls. 49,379 $
20 1 1398 مشهد ترکمنستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 36,601 4,289,269,779 Rls. 43,119 $
21 1 1398 مشهد ترکمنستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 21,112 3,717,148,873 Rls. 37,407 $
22 1 1398 مشهد ترکمنستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 9,220 3,669,525,296 Rls. 40,624 $
23 1 1398 مشهد ترکمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 36,910 3,667,447,729 Rls. 40,601 $
24 1 1398 مشهد ترکمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 96,150 3,636,063,383 Rls. 36,537 $
25 1 1398 مشهد ترکمنستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 43,500 3,512,498,850 Rls. 31,911 $
26 1 1398 مشهد ترکمنستان 34011150 صابون رختشويي 40,623 3,393,208,885 Rls. 37,565 $
27 1 1398 مشهد ترکمنستان 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 57,929 3,039,844,500 Rls. 31,500 $
28 1 1398 مشهد ترکمنستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 22,140 3,020,018,027 Rls. 27,437 $
29 1 1398 مشهد ترکمنستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 38,727 3,010,274,989 Rls. 32,917 $
30 1 1398 مشهد ترکمنستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 500,900 2,982,973,660 Rls. 30,052 $
31 1 1398 مشهد ترکمنستان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 8,615 2,930,169,317 Rls. 30,403 $
32 1 1398 مشهد ترکمنستان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 20,698 2,878,364,958 Rls. 32,082 $
33 1 1398 مشهد ترکمنستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 18,365 2,746,999,147 Rls. 29,203 $
34 1 1398 مشهد ترکمنستان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 29,259 2,660,279,379 Rls. 29,451 $
35 1 1398 مشهد ترکمنستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 103,240 2,658,633,048 Rls. 26,564 $
36 1 1398 مشهد ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 45,980 2,483,139,252 Rls. 27,588 $
37 1 1398 مشهد ترکمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 5,460 2,465,981,700 Rls. 27,300 $
38 1 1398 مشهد ترکمنستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 9,967 2,324,978,166 Rls. 25,914 $
39 1 1398 مشهد ترکمنستان 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 14,070 2,060,110,749 Rls. 21,957 $
40 1 1398 مشهد ترکمنستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 21,470 1,986,361,460 Rls. 21,470 $
41 1 1398 مشهد ترکمنستان 28043000 ازت 20,060 1,981,278,000 Rls. 18,000 $
42 1 1398 مشهد ترکمنستان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 22,250 1,959,263,800 Rls. 17,800 $
43 1 1398 مشهد ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 5,679 1,691,406,108 Rls. 18,540 $
44 1 1398 مشهد ترکمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد، که در جاي ديگرگفته نشده. 9,475 1,545,486,345 Rls. 17,055 $
45 1 1398 مشهد ترکمنستان 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 3,500 1,495,396,595 Rls. 16,555 $
46 1 1398 مشهد ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,500 1,392,873,180 Rls. 15,420 $
47 1 1398 مشهد ترکمنستان 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 5,010 1,131,370,725 Rls. 12,525 $
48 1 1398 مشهد ترکمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 3,380 1,068,592,070 Rls. 11,830 $
49 1 1398 مشهد ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 10,800 1,010,451,780 Rls. 9,180 $
50 1 1398 مشهد ترکمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 23,000 987,747,615 Rls. 10,935 $
51 1 1398 مشهد ترکمنستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 2,700 975,553,200 Rls. 10,800 $
52 1 1398 مشهد ترکمنستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 86,500 961,311,504 Rls. 9,876 $
53 1 1398 مشهد ترکمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 7,200 871,762,320 Rls. 7,920 $
54 1 1398 مشهد ترکمنستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,120 830,719,122 Rls. 8,979 $
55 1 1398 مشهد ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 24,975 821,790,086 Rls. 7,466 $
56 1 1398 مشهد ترکمنستان 42021900 رختدا ن، چمدا ن، کيف برک، کيف ا سناد، کيف مدرسه که در جاي ديگر مذکور نباشند 918 803,982,625 Rls. 7,711 $
57 1 1398 مشهد ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 7,052 776,220,692 Rls. 7,052 $
58 1 1398 مشهد ترکمنستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 10,035 716,128,312 Rls. 7,928 $
59 1 1398 مشهد ترکمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,592 702,398,304 Rls. 7,776 $
60 1 1398 مشهد ترکمنستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 5,130 695,081,655 Rls. 7,695 $
61 1 1398 مشهد ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 21,380 588,329,495 Rls. 5,345 $
62 1 1398 مشهد ترکمنستان 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 3,143 567,808,094 Rls. 6,286 $
63 1 1398 مشهد ترکمنستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چند لا يا کابله، که در جاي ديگرگفته نشده، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,000 541,974,000 Rls. 6,000 $
64 1 1398 مشهد ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 70,490 511,285,872 Rls. 4,794 $
65 1 1398 مشهد ترکمنستان 96170000 فلاسک و ساير ظروف عايق حرا رت با محفظه، عايق خلاء، و همچنين اجزاء و قطعات آن ها (غير از شيشه يدکي داخلي) 2,799 509,848,872 Rls. 4,632 $
66 1 1398 مشهد ترکمنستان 25070010 کائولن 121,595 479,572,844 Rls. 5,108 $
67 1 1398 مشهد ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 2,963 405,828,632 Rls. 4,248 $
68 1 1398 مشهد ترکمنستان 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 5,158 391,395,557 Rls. 4,333 $
69 1 1398 مشهد ترکمنستان 33051000 شامپوها 5,625 382,496,725 Rls. 3,475 $
70 1 1398 مشهد ترکمنستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 918 353,658,123 Rls. 3,213 $
71 1 1398 مشهد ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,559 351,676,845 Rls. 3,195 $
72 1 1398 مشهد ترکمنستان 48062000 کاغذ غير قابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 2,020 328,436,244 Rls. 3,636 $
73 1 1398 مشهد ترکمنستان 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژ آلومينيوم غير مذكور در جاي ديگر 1,021 283,382,634 Rls. 3,063 $
74 1 1398 مشهد ترکمنستان 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر، براي پارچه بافي به عرض بيش از30cm بدون موتور 1,718 277,411,148 Rls. 3,092 $
75 1 1398 مشهد ترکمنستان 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,524 275,067,429 Rls. 2,499 $
76 1 1398 مشهد ترکمنستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,160 272,439,696 Rls. 2,544 $
77 1 1398 مشهد ترکمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,865 240,636,456 Rls. 2,664 $
78 1 1398 مشهد ترکمنستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 8,040 239,642,837 Rls. 2,653 $
79 1 1398 مشهد ترکمنستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 600 222,043,200 Rls. 2,400 $
80 1 1398 مشهد ترکمنستان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 1,551 211,617,909 Rls. 2,311 $
81 1 1398 مشهد ترکمنستان 34012010 صابون مايع 3,000 203,961,563 Rls. 1,853 $
82 1 1398 مشهد ترکمنستان 32091090 سايررنگ ها بر اساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غير مذکور 2,580 173,606,265 Rls. 1,935 $
83 1 1398 مشهد ترکمنستان 94036090 ساير مبل هاي چوبي به غير از صنايع دستي 600 162,592,200 Rls. 1,800 $
84 1 1398 مشهد ترکمنستان 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 2,400 144,526,400 Rls. 1,600 $
85 1 1398 مشهد ترکمنستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش) غير مذكور در جاي ديگر 300 132,085,200 Rls. 1,200 $
86 1 1398 مشهد ترکمنستان 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 23,500 129,333,425 Rls. 1,175 $
87 1 1398 مشهد ترکمنستان 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 160 115,621,120 Rls. 1,280 $
88 1 1398 مشهد ترکمنستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 976 107,429,296 Rls. 976 $
89 1 1398 مشهد ترکمنستان 96032900 فرچه ريش ترا شي، بروس مو، بروس ناخن، بروس مژه و ساير بروسهاي آرايشي مورد استفاده اشخاص 725 104,781,640 Rls. 1,160 $
90 1 1398 مشهد ترکمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 340 92,135,580 Rls. 1,020 $
91 1 1398 مشهد ترکمنستان 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 10,010 90,419,329 Rls. 1,001 $
92 1 1398 مشهد ترکمنستان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 150 80,747,100 Rls. 900 $
93 1 1398 مشهد ترکمنستان 70109090 ساير قرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشاد کوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غير مذکور در جاي ديگر 1,750 59,658,482 Rls. 542 $
94 1 1398 مشهد ترکمنستان 04031090 ماست 1,074 48,506,673 Rls. 537 $
95 1 1398 مشهد ترکمنستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 4,000 18,065,800 Rls. 200 $
مجموع کل
425,703,036,655 ريال
مجموع کل
4,375,017 دلار
[1]