آمار کل " صادرات به" کشور (بريتانيا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد بريتانيا 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 13,527 965,255,694 Rls. 10,742 $
2 1 1398 مشهد بريتانيا 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 6,237 523,908,200 Rls. 5,831 $
3 1 1398 مشهد بريتانيا 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 112 424,907,616 Rls. 4,729 $
4 1 1398 مشهد بريتانيا 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 1 121,078,100 Rls. 1,100 $
5 1 1398 مشهد بريتانيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 27 49,642,021 Rls. 451 $
6 1 1398 مشهد بريتانيا 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 0 39,744,760 Rls. 440 $
7 1 1398 مشهد بريتانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 39 26,918,042 Rls. 298 $
8 1 1398 مشهد بريتانيا 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 180 26,014,752 Rls. 290 $
9 1 1398 مشهد بريتانيا 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 0 13,549,350 Rls. 150 $
10 1 1398 مشهد بريتانيا 63041990 روتختي ورختخواب پوش )باستثناءکشباف ياقلاب باف) . 8 5,283,408 Rls. 48 $
11 1 1398 مشهد بريتانيا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 22 3,161,515 Rls. 35 $
مجموع کل
2,199,463,458 ريال
مجموع کل
24,114 دلار
[1]