آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 3,567 385,484,674,615 Rls. 4,031,965 $
2 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو، خشک کرده 96,000 30,279,024,000 Rls. 288,000 $
3 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 269 29,369,179,120 Rls. 300,117 $
4 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 284 19,729,502,997 Rls. 203,412 $
5 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمتر از80ميليمتر. 319,990 12,327,511,716 Rls. 119,297 $
6 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 12,194,415,000 Rls. 135,000 $
7 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,257,255 7,185,196,406 Rls. 77,590 $
8 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 62105000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا، زنانه يا دخترا نه، ا ز پارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903 يا 5907 3,600 3,251,844,000 Rls. 36,000 $
9 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,570 2,644,235,633 Rls. 24,023 $
10 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,800 2,456,948,800 Rls. 27,200 $
11 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 9,067 1,203,626,385 Rls. 10,935 $
12 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,200 758,763,600 Rls. 8,400 $
13 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، باکمتر از85% الياف غير يكسره سنتنيك، مخلوط با پنبه، غير مذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 680 614,237,200 Rls. 6,800 $
14 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 390 606,908,280 Rls. 6,720 $
15 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,010 199,118,439 Rls. 1,809 $
16 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 250 135,493,500 Rls. 1,500 $
17 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 119 68,559,711 Rls. 759 $
18 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 310 26,918,042 Rls. 298 $
19 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 84283900 بالابرها ونقاله هاي باعمل مدا وم، که در جاي ديگرمذکور نباشد 100 16,259,220 Rls. 180 $
20 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 17 4,625,900 Rls. 50 $
21 1 1398 مشهد امارات متحده عربي 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 25 4,064,805 Rls. 45 $
مجموع کل
508,561,107,369 ريال
مجموع کل
5,280,101 دلار
[1]