آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 22,000 2,583,409,400 Rls. 28,600 $
2 1 1398 مشهد ارمنستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 47,648 222,028,682 Rls. 2,458 $
مجموع کل
2,805,438,082 ريال
مجموع کل
31,058 دلار
[1]