آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 323,050 25,136,568,616 Rls. 258,440 $
2 1 1398 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 411,400 8,029,628,220 Rls. 82,280 $
3 1 1398 مراغه عراق 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 167,960 3,697,505,032 Rls. 33,592 $
4 1 1398 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 62,020 1,117,942,416 Rls. 12,404 $
5 1 1398 مراغه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز 2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 14,140 639,615,897 Rls. 6,363 $
مجموع کل
38,621,260,181 ريال
مجموع کل
393,079 دلار
[1]