آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مراغه ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غير از موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 313,850 7,898,362,378 Rls. 81,601 $
2 1 1398 مراغه ارمنستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 248,740 4,744,041,388 Rls. 49,748 $
3 1 1398 مراغه ارمنستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 162,920 3,119,187,286 Rls. 32,584 $
4 1 1398 مراغه ارمنستان 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 59,580 1,076,360,364 Rls. 11,916 $
مجموع کل
16,837,951,416 ريال
مجموع کل
175,849 دلار
[1]