آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قم پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,882,120 88,065,911,720 Rls. 941,060 $
2 1 1398 قم پاکستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 197,060 42,404,962,821 Rls. 385,251 $
مجموع کل
130,470,874,541 ريال
مجموع کل
1,326,311 دلار
[1]