آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قم افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 125,203 25,242,939,885 Rls. 250,405 $
2 1 1398 قم افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 199,476 18,097,164,033 Rls. 199,476 $
3 1 1398 قم افغانستان 29173200 اورتو فتالاتهاي دي اكتيل 183,819 18,026,873,017 Rls. 189,333 $
4 1 1398 قم افغانستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 14,152 6,154,323,857 Rls. 59,245 $
5 1 1398 قم افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 138,318 6,017,614,967 Rls. 65,938 $
6 1 1398 قم افغانستان 29163990 ساير اسيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر، ا نيدريدها..غير مذکور 118,470 4,532,760,374 Rls. 46,202 $
7 1 1398 قم افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 25,000 3,026,952,500 Rls. 27,500 $
8 1 1398 قم افغانستان 84501210 ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاتر 4,966 2,733,062,930 Rls. 24,830 $
9 1 1398 قم افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 44,345 2,002,774,588 Rls. 22,172 $
10 1 1398 قم افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 5,015 124,563,691 Rls. 1,379 $
11 1 1398 قم افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 320 57,810,560 Rls. 640 $
مجموع کل
86,016,840,402 ريال
مجموع کل
887,120 دلار
[1]