آمار کل " صادرات به" کشور (ازبکستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قم ازبکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 395,960 45,343,730,897 Rls. 487,028 $
2 1 1398 قم ازبکستان 38123930 ـ ـ ـ پایدارکننده­های UV 66,100 28,659,585,120 Rls. 317,280 $
3 1 1398 قم ازبکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 241,320 24,948,233,991 Rls. 265,451 $
4 1 1398 قم ازبکستان 44219990 --- ساير 450 60,539,050 Rls. 550 $
مجموع کل
99,012,089,058 ريال
مجموع کل
1,070,309 دلار
[1]