آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین هند 27101940 روغن پايه معدني 1,004,266 33,840,480,867 Rls. 351,493 $
2 1 1398 قزوین هند 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 368,060 12,964,495,391 Rls. 136,631 $
3 1 1398 قزوین هند 34021190 ساير موادآلي تانسيو اکتيف انيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 70,400 5,036,848,960 Rls. 45,760 $
4 1 1398 قزوین هند 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 102,050 3,502,868,291 Rls. 38,779 $
5 1 1398 قزوین هند 70182010 دانه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتر بيشتر نباشد جهت ا يمني جاده ها 75,000 1,347,810,000 Rls. 15,000 $
مجموع کل
56,692,503,509 ريال
مجموع کل
587,663 دلار
[1]