آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 40,000 3,974,476,000 Rls. 44,000 $
2 1 1398 قزوین فدراسيون روسيه 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 9,360 321,209,924 Rls. 3,556 $
3 1 1398 قزوین فدراسيون روسيه 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,888 112,369,276 Rls. 1,244 $
4 1 1398 قزوین فدراسيون روسيه 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 1,680 72,082,542 Rls. 798 $
مجموع کل
4,480,137,742 ريال
مجموع کل
49,598 دلار
[1]