آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین روماني 27129090 ساير موم هاي نفتي و معدني غير مذکور در جاي ديگر 432,780 28,429,245,095 Rls. 281,307 $
مجموع کل
28,429,245,095 ريال
مجموع کل
281,307 دلار
[1]