آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (قزوین)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 قزوین ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 220,488 10,735,396,061 Rls. 104,727 $
2 1 1398 قزوین ترکمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 22,000 2,965,182,000 Rls. 33,000 $
3 1 1398 قزوین ترکمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرات غير تزريقي 66,236 1,495,667,582 Rls. 16,558 $
4 1 1398 قزوین ترکمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 24,500 647,217,480 Rls. 5,880 $
5 1 1398 قزوین ترکمنستان 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 1,792 404,290,783 Rls. 3,673 $
6 1 1398 قزوین ترکمنستان 35052000 چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 10,004 385,358,571 Rls. 3,501 $
7 1 1398 قزوین ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 4,800 138,745,344 Rls. 1,536 $
مجموع کل
16,771,857,821 ريال
مجموع کل
168,875 دلار
[1]