آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (فرودگاه شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه شیراز کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 23,580 18,312,307,840 Rls. 183,040 $
2 1 1398 فرودگاه شیراز کويت 03022900 ساير ماهي هاي پهن، تازه يا سرد کرده بجز جگر و تخم ماهي به استثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 17,000 6,759,752,412 Rls. 68,190 $
3 1 1398 فرودگاه شیراز کويت 03063590 --- سایر 13,540 6,272,271,826 Rls. 60,655 $
4 1 1398 فرودگاه شیراز کويت 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 20,976 4,386,564,839 Rls. 44,916 $
5 1 1398 فرودگاه شیراز کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 65,220 2,382,639,612 Rls. 26,088 $
6 1 1398 فرودگاه شیراز کويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice)، يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 400 287,100,800 Rls. 2,608 $
7 1 1398 فرودگاه شیراز کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 128 83,976,984 Rls. 936 $
مجموع کل
38,484,614,313 ريال
مجموع کل
386,434 دلار
[1]