آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 148,728 29,951,892,675 Rls. 306,879 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03063590 --- سایر 44,460 15,920,387,382 Rls. 167,920 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 16,820 11,000,423,660 Rls. 110,612 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03021900 ساير خانواده ماهي آزاد و قزل آلا (به استثناي 030211، 030213، 030214) تازه يا سرد كرده به استثناي جگر ماهي، تخم ماهي 13,320 7,587,544,780 Rls. 74,970 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03061700 ساير انواع ميگو 16,100 7,333,254,516 Rls. 76,386 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03061600 انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) 17,200 7,048,421,660 Rls. 71,740 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر و تخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 12,640 5,564,032,520 Rls. 61,654 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 18,114 3,976,576,745 Rls. 42,454 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07095100 قارچ، تازه ياسرد كرده از نوع آگاريکوس (Agaricus) 9,330 1,447,421,672 Rls. 15,590 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 62101000 لباس دوخته و مهيا از پارچه هاي مشمول شماره 5602 يا 5603 350 963,121,250 Rls. 8,750 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 810 367,583,520 Rls. 3,880 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 08101000 توت فرنگي، تازه 1,000 176,113,600 Rls. 1,600 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 69120011 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعاب زده صنايع دستي 255 115,169,475 Rls. 1,275 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 07094000 کرفس به غير ازكرفس غده دار، تازه يا سرد کرده 3,503 97,645,649 Rls. 1,081 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 57021040 گليم دورو پشمي 87 68,921,027 Rls. 763 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) کويت 70134220 ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز يا آشپزخانه ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0،00005 بدون تزئين،صنايع دستي 75 54,197,400 Rls. 600 $
مجموع کل
91,672,707,531 ريال
مجموع کل
946,154 دلار
[1]