آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 240,000 31,359,707,446 Rls. 308,612 $
2 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 23,544 18,140,581,368 Rls. 164,808 $
3 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 80,380 10,503,027,500 Rls. 109,500 $
4 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 15,500 7,796,837,964 Rls. 86,316 $
5 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 146,100 5,371,233,327 Rls. 59,463 $
6 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 49,400 4,949,880,000 Rls. 49,400 $
7 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,040 4,612,813,160 Rls. 46,040 $
8 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 73084000 تجهيزات براي چوب بست زدن، پشت دري ساختن، شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن، اهن يافولاد. 24,300 3,731,490,990 Rls. 41,310 $
9 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي، پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده، ا زآهن ياا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 75,190 3,167,044,084 Rls. 30,602 $
10 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 24,700 2,231,126,300 Rls. 24,700 $
11 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 32064910 گرانول مستربچ 25,000 2,201,420,000 Rls. 20,000 $
12 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 9,464 1,350,118,658 Rls. 14,947 $
13 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 42,240 1,335,423,936 Rls. 14,784 $
14 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دارويي 48,000 1,312,106,400 Rls. 14,400 $
15 1 1398 غرب تهران ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 21,000 948,454,500 Rls. 10,500 $
مجموع کل
99,011,265,633 ريال
مجموع کل
995,382 دلار
[1]