آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران اکراين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,334 6,015,911,400 Rls. 66,600 $
2 1 1398 غرب تهران اکراين 32041610 گرانول مستربچ 41,000 2,510,169,155 Rls. 22,805 $
3 1 1398 غرب تهران اکراين 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 42,000 901,481,490 Rls. 8,190 $
4 1 1398 غرب تهران اکراين 87088019 كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 8,433 837,918,903 Rls. 9,276 $
5 1 1398 غرب تهران اکراين 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که در جاي ديگر گفته نشده، به اشکال ا بتدا ئي 3,000 450,740,745 Rls. 4,095 $
6 1 1398 غرب تهران اکراين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 711 316,151,500 Rls. 3,500 $
مجموع کل
11,032,373,193 ريال
مجموع کل
114,466 دلار
[1]