آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران آذربايجان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 616,020 27,596,891,049 Rls. 279,206 $
2 1 1398 غرب تهران آذربايجان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون سازي 12,500 5,778,727,500 Rls. 52,500 $
3 1 1398 غرب تهران آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 56,000 4,416,014,400 Rls. 48,888 $
4 1 1398 غرب تهران آذربايجان 28301000 سولفور سديم 74,000 3,660,883,440 Rls. 38,640 $
5 1 1398 غرب تهران آذربايجان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 1,422 939,125,772 Rls. 8,532 $
6 1 1398 غرب تهران آذربايجان 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 444 515,129,924 Rls. 5,703 $
مجموع کل
42,906,772,085 ريال
مجموع کل
433,469 دلار
[1]