آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شیراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شیراز امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 286,073 10,391,142,684 Rls. 94,404 $
2 1 1398 شیراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,000 7,226,320,000 Rls. 80,000 $
3 1 1398 شیراز امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 75,344 6,792,094,149 Rls. 70,069 $
4 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 20,278 6,705,305,178 Rls. 60,918 $
5 1 1398 شیراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 36,002 6,606,904,969 Rls. 62,643 $
6 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 12 1,300,737,600 Rls. 14,400 $
7 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 07095910 قارچ زیر زمینی (دنبلان کوهی) 6,318 1,294,324,382 Rls. 13,552 $
8 1 1398 شیراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 10,962 1,214,069,577 Rls. 12,167 $
9 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 04031090 ماست 22,196 1,120,329,915 Rls. 11,278 $
10 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 26,183 1,041,174,380 Rls. 10,474 $
11 1 1398 شیراز امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,100 530,253,196 Rls. 5,580 $
12 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 87 175,147,931 Rls. 1,939 $
13 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,023 169,818,520 Rls. 1,880 $
14 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 199 150,654,545 Rls. 1,484 $
15 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 200 52,834,080 Rls. 480 $
16 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 360 20,756,274 Rls. 231 $
17 1 1398 فرودگاه شیراز امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي، شنگ، كرفس غده دار، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 277 16,078,562 Rls. 178 $
مجموع کل
44,807,945,942 ريال
مجموع کل
441,677 دلار
[1]