آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (شهرکرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 شهرکرد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 711,926 149,725,761,776 Rls. 1,567,795 $
2 1 1398 شهرکرد عراق 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 40,969 10,628,785,973 Rls. 96,563 $
3 1 1398 شهرکرد عراق 39201020 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي اتيلن 54,175 7,950,192,920 Rls. 86,680 $
4 1 1398 شهرکرد عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 130,785 7,369,187,566 Rls. 78,062 $
5 1 1398 شهرکرد عراق 84183000 فريزرها از نوع صندوقي، به گنجايش حدا کثر800ليتر 19,504 3,889,125,200 Rls. 36,800 $
6 1 1398 شهرکرد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 28,800 2,765,537,280 Rls. 30,720 $
7 1 1398 شهرکرد عراق 39201010 صفحه، ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي اتيلن 11,790 2,011,578,576 Rls. 18,864 $
8 1 1398 شهرکرد عراق 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 19,044 1,720,225,476 Rls. 19,044 $
9 1 1398 شهرکرد عراق 39201050 صفحه، ورق ياتيغه ا سترچ از پليمرهاي اتيلن 8,400 1,479,354,240 Rls. 13,440 $
10 1 1398 شهرکرد عراق 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 15,500 1,400,099,500 Rls. 15,500 $
11 1 1398 شهرکرد عراق 39262090 ساير لباس و متفرقات لباس (همچنين انواع دستکش) به غير از مصارف پزشکي 1,220 214,858,592 Rls. 1,952 $
12 1 1398 شهرکرد عراق 69022090 آجر، بلوكه، چهارگوش ساختماني سراميکي همانند نسوزکه حاوي بيش از50% وزني ا لومين ياسيليس غير مذکور در جاي ديگر 1,337 32,518,440 Rls. 360 $
مجموع کل
189,187,225,539 ريال
مجموع کل
1,965,780 دلار
[1]