آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (سمنان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سمنان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 280,586 42,178,499,400 Rls. 443,792 $
2 1 1398 سمنان عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 173,150 36,288,057,581 Rls. 365,559 $
3 1 1398 سمنان عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سود سوزآور)، جامد 725,000 31,810,358,125 Rls. 344,689 $
4 1 1398 سمنان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 705,300 31,215,814,697 Rls. 303,279 $
5 1 1398 سمنان عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 48,395 11,239,569,952 Rls. 102,112 $
6 1 1398 سمنان عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم 350,000 9,009,060,000 Rls. 84,000 $
7 1 1398 سمنان عراق 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 1,161,436 6,765,715,564 Rls. 65,637 $
8 1 1398 سمنان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 37,836 5,126,532,066 Rls. 56,873 $
9 1 1398 سمنان عراق 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 867,330 5,010,562,738 Rls. 51,131 $
10 1 1398 سمنان عراق 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 19,280 3,281,134,674 Rls. 32,776 $
11 1 1398 سمنان عراق 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 694,250 2,737,408,985 Rls. 25,395 $
12 1 1398 سمنان عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 17,000 2,690,002,776 Rls. 28,220 $
13 1 1398 سمنان عراق 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 22,468 1,587,664,104 Rls. 14,424 $
14 1 1398 سمنان عراق 07101000 سيب زميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 20,124 1,200,619,658 Rls. 13,382 $
15 1 1398 سمنان عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب شده 104,440 1,149,471,453 Rls. 10,443 $
16 1 1398 سمنان عراق 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 274,000 1,048,845,880 Rls. 10,960 $
17 1 1398 سمنان عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 164,580 909,680,386 Rls. 9,962 $
18 1 1398 سمنان عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 23,880 603,939,694 Rls. 6,686 $
19 1 1398 سمنان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 16,488 476,575,804 Rls. 5,276 $
20 1 1398 سمنان عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,155 239,958,988 Rls. 2,656 $
مجموع کل
194,569,472,525 ريال
مجموع کل
1,977,253 دلار
[1]